بررسی جستجوهای انجام شده در سایت

This is an evaluation image and is Copyright Pamela Perry. Do not publish without acquiring a license. Image number: 0515-1007-3003-0745. http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0515-1007-3003-0745.html

یکی از موارد با اهمیت اما کمتر دیده شده در آمار و ارقام، بررسی کلمات جستجو شده توسط بازدیدکنندگان در سایت هست. بررسی این داده می‌تواند در ۲ مورد زیر بسیار مفید باشد: کاربران دنبال چه چیزی هستند. بسته به اینکه سایت شما از چه نوع باشد، دانستن این موضوع می‌تواند بسیار با اهمیت باشد. […]

ادامه نوشته